بررسی حوادث جانی و مالی ناشی از فرو ریختن خانه موجر توسط کارشناس رسمی دادگستری پزشکی

بررسی حوادث جانی و مالی که از فرو ریختن خانه موجر به وجود می آید می تواند توسط کارشناس انجام شود. حوادث و تعمیرات کلی ساختمان بر عهده موجر است. اما گاهی پیش می آید که موجر این هزینه ها را نپذیرد در چنین شرایطی کارشناس موارد مربوط به حوادث را به دقت بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار می دهد.

اجاره منازل، ساختمان‌ها و آپارتمان‌های مختلف امری بسیار متداول است. اما همواره در خصوص رابطه موجر و مستاجر اشکالاتی بروز می‌کند. یکی از این اشکالات ناشی از خسارتی است که در اثر فرو ریختن ساختمان ایجاد می‌شود. برای مثال فرض کنید که شما مغازه‌ای را اجاره کرده‌اید اما به دلیل قدیمی بودن ساختمان و یا مشکلاتی از این دست خساراتی به شما وارد می‌شود. فرض کنید باران باعث از بین رفتن اجناس شما شود و یا فرو ریختن آن به شما خسارت مالی و جانی وارد کند. مسئولیت این امر بر عهده مستاجر است یا موجر؟

ارزیابی خسارت جانی و مالی

خسارت جانی و مالی ناشی از ریزش خانه به دلالیل مختلفی چون پوسیدگی، خرابی، فرسودگی و غیره اتفاق بیوفتد با کمک کارشناس تقسیم هزینه می شود و مسئولیت آن مشخص می شود. در مواقعی که خسارت جانی  به وقوع بپیوندد کارشناس رسمی دادگستری پزشکی نسبت به میزان خسارت اظهار نظر می کند. به این صورت است که میزان نقص اعضای بدن و همچنین نوع جراحت توسط پزشک قانونی تعیین می شود و سپس کارشناس علل و علت وقوع را جستجو می کند. در نهایت اظهار نظر می نماید.

خسارت فرو ریختن خانه

چنانچه خانه به طور کامل فروریزد و قابل بهره برداری نباشد در نهایت مستاجر امکان استفاده از خانه را ندارد. در این حالت به موجر حق اجاره پرداخت نمی شود. در خصوص تعیین خسارت فرو ریختن خانه می توان نسبت به وسایل آسیب دیده و میزان مساحت خرابی تحقیق و بررسی نمود.

قانون مالک و مستاجر هزینه تعمیرات

قانون مالک و مستاجر هزینه تعمیرات به دو صورت کلی و فرعی تقسیم می شود. در هزینه های کلی موجر مسئول است و در هزینه های فرعی مستاجر مسئول است. در مواقعی که مستاجر یا موجر نتوانند به خوبی تحلیل نمایند از کارشناس رسمی کمک گرفته می شود. کارشناس می تواند تمامی موارد را بررسی کرده و در نهایت اظهار نظر نماید. بنابراین از لحاظ حقوقی مستاجر باید در صورتی که ساختمان دارای مشکل اساسی است که جان و مال دیگران را تهدید می‌کند آن را اجاره ندهد و یا نسبت به تعمیر آن اقدام نماید. اما در صورتی که برای مثال یک مشکل کوچک سبب خسارت شود علاوه بر این که مسئولیتی بر دوش موجر نیست خسارات وارده به موجر نیز باید توسط مستاجر پرداخت شود.

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان نیز خدمات متنوعی در خصوص ریزش ساختمان بیان می کند. وی می تواند با استفاده از روش های ارزیابی مصالح و قدمت ساختمان نسبت به بررسی کمی و کیفی ساختمان اظهار نظر نماید.