جعل نسخه پزشکی و کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیرا پزشکی دندانپزشکی

جعل نسخه پزشکی که به واسطه برخی افراد سوئ جو در خصوص دریافت داروهای گران قیمت سرطانی و داروی های بیماری های صعب العلاج اتفاق می افتد توسط کارشناس رسمی مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مسائلی که کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیراپزشکی دندان پزشکی با آن روبروست همین موضوع است. مهم ترین عامل در خصوص جعل نسخ پزشکی امکان دسترسی به مهر پزشک است. شخص می تواند با جعل مهر پزشکی اقدام به جعل نسخه کند و از داروخانه داروها را دریافت نماید. گاهی جاعل نسخه پزشکی پزشکان نظام پزشکی هستند و یا اشخاص عادی می باشند که اقدام به جعل سرنسخه پزشکی و یا مهر نظام پزشکی می کنند. جعل نسخه ها با اهداف گوناگونی انجام می شود.

جاعل نسخه پزشکی به چه کسی گفته می شود؟

جاعل نسخه پزشکی در واقع می تواند به دو حالت متصور شود. جاعل در برخی مواقع پزشک است و در برخی از مواقع اشخاص غیر پزشک. در این خصوص می توان به بررسی هر دو وضعیت اقدام نمود و شرایط مختلفی که پزشک و افراد عادی جاعل هستند را مورد بررسی قرار داد.

زمانی پزشک جاعل شناخته می شود که نسخه ای پزشکی و یا گواهی کاذب صادر نماید. در این راستا شخص عادی با استفاده از گواهی و یا نسخه اقدام به از زیر کار در رفتن، تنبلی، استفاده در خصوص مرخصی و غیره می کند. حال اگر اشخاص عادی جاعل باشند نسبت به جعل نسخه پزشکی اقدام می کنند و با جعل کردن مهر نظام پزشکی و نسخه اقدام به دریافت دارو، فروش دارو و امثالهم می نمایند. چنانچه پزشک جاعل باشد طبق قانون مجرم شناخته می شود و با وی برخورد می شود. اگر پزشک نظامی هم باشد مجازات وی شدید تر خواهد بود.

بررسی جعل نسخه پزشکی

بررسی جعل نسخه پزشکی توسط کارشناس رسمی انجام می گیرد. کارشناس در راستای آن اقدام به تحقیق و استفاده از مستندات می کند. طبق آمار ها و شواهدات می تواند نسبت به جعل نسخه پزشکی و مداخله در امور پزشکی اظهار نظر نماید. کارشناس رسمی دادگستری رشته خط امضاء اثر انگشت در خصوص بررسی این عمل از روش هایی در خصوص موارد مربوط به عمل صورت گرفته انجام می دهد. از جمله موارد مربوط می توان به بررسی سوء نیت و قصد مجرمانه شخص خاطی، شرایط وقوع جرم، علت صدور گواهی کاذب و غیره اشاره نمود.

با توجه به اینکه موارد بسیاری در مورد جعل نسخه پزشکی اتفاق می افتد کارشناس تمامی شرایط و وضعیت را به دقت مورد بررسی و مشاهده عینی قرار می دهد و می تواند نسبت به عمل صورت گرفته اظهار نظر نماید. افرادی که به صورت مداخله در امور پزشکی اقدام به جعل نسخه پزشکی و یا مهر نظام پزشکی می کنند مجرم هستند و مطابق قانون با ایشان برخورد خواهد شد. در صورت نیاز به کارشناس جهت ارزیابی نسخه و دست خط می‌توانید با شماره تلفن‌های موجود تماس حاصل نمائید.